Historický obzor

POKYNY AUTORŮM K FORMÁLNÍ ÚPRAVĚ
Pokyny pro citování a formální úpravu textu
Základní informace:


 • Příspěvky jsou odevzdávány ve formátu .doc nebo .docx.
 • Velikost písma textu 12, u poznámek pod čarou 10, typ písma Times New Roman.
 • Při psaní na PC zásadně nezapínat „dělení slov“.
 • za každým interpunkčním znaménkem je mezera.
 • Příjmení autorů a editorů psát velkými písmeny (verzálkami).
 • Mezi datovými a jinými číselnými údaji je „dlouhý spojovník“ a nikoli „krátký rozdělovník“. Tedy 1845–1848 a nikoli 1845-1848; tedy 5–9 let a nikoli 5-9 let.
 • Je třeba rozlišovat 5 % (pět procent) a 5% (pětiprocentní).
 • Kurzívou psát citace z pramenů i literatury v textu I v poznámkách, v poznámkách psát kurzívou tituly děl, z nichž jest citováno.
 • Při přepisech jmen, názvů atd. do jiných jazyků je třeba dbát nejnovějšího úzu.
 • Každou poznámku je třeba chápat jako větu, tudíž je nutno, aby na konci byla tečka.
 • Má-li dílo více míst vydání, oddělujeme je pouze čárkou.
 • Měsíce v textu psát slovem, v poznámkách číslicí.


Monografie:
SKŘIVAN, A., Císařská politika. Rakousko-Uhersko a Německo v evropské politice v letech 1906–1914. Praha 1996, s. 115.
Je-li v textu znovu citováno jen toto dílo, pak dále jen SKŘIVAN, s. 254.
Je-li v dále v textu citováno více děl tohoto autora pak následovně:
SKŘIVAN, Císařská politika, s. 255.
SKŘIVAN, Japonská válka, s. 123.

Studie, sborníky, edice a archivy:
Vzhledem k tomu, že k jednotlivým studiím není připojován seznam zkratek, je při první citaci nezbytné uvést úplný název periodika (dále lze uvádět pouze zkratku). Obdobně při citování z archivů popřípadě edic pramenů první odkaz musí obsahovat plnou informaci, archivní prameny jsou citovány evropským způsobem, tedy od nejobecnější informace k nejkonkrétnější.

Příklady:
REMAK, J., 1914 – The Third Balkan War. Origins Reconsidered, in: Journal of Modern History, 43, 1972, s. 353– 367.

Bericht Lützows an Goluchowski, 10. 7. 1906, Nr. 49A, Hof-, Haus- und Staatsarchiv (dále jen HHStA), Politisches Archiv (dále jen PA) XI, Kt. 136, Berichte 1906/VII–XII.


Note des britischen Botschafters, 17. 4. 1909, Nr. 1536, Österreich-Ungarns Aussenpolitik von der Bosnichen Krise 1908 bis zum Kriegsausbruch 1914 (dále jen ÖUA). Diplomatische Aktenstücke des österreichisch-ungarischen Ministeriums des Außeren. Ausgewählt von BITTNER, L. – PRIBRAM, A. F. – SRBIK, H. – ÜBERSBERGER, H., Bd. II, Nr. 1425, s. 295.

Internetové zdroje:
Při citování z internetového zdroje je třeba uvést datum navštívení webové stránky.
Příklad:
http://www.bris.ac.uk/history/customs/datasets [7. 4. 2012].